Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Viprotech Engineering bv, gevestigd te Haarlem, aan de Izaak Enschedeweg 38c, waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten.

 

1        ALGEMEEN

1.1    Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.

1.2    Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3    De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene (Inkoop) Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De wederpartij wordt voor de totstandkoming van de overeenkomst hiervan door ons op de hoogte gesteld.

2       AANBIEDINGEN

2.1    Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend, gedurende een maximale periode van 3 maanden.

2.2    Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijven/blijft ons (intellectueel) eigendom en dienen/dient op eerste verlangen te worden geretourneerd.

2.3    Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod en de wederpartij kenbaar maakt dit aanbod te aanvaarden.

3        OVEREENKOMST

3.1     Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2    Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3    Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, die wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Ter zake van het in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.

3.4    Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5    Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

3.6    Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden berekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

4        PRIJZEN

4.1    Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

4.2    Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering; vermeld in Nederlandse valuta (eventuele koerswijzigingen worden doorberekend).

4.3    Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. De wederpartij is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5        LEVERING EN LEVERTIJD

5.1    Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn. Op het moment dat de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten, gaat het risico van de goederen op de wederpartij over. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.

5.2    De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

5.3    Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling behoeven te worden genomen.

5.4    Wij zijn gerechtigd om, na overleg met de wederpartij, te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake “Betaling”.

5.5    De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend.

5.6    Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij kan na herhaalde levertijdsoverschrijding ons schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst (schriftelijk) te ontbinden, tenzij de oorzaak van de levertijdsoverschrijding niet aan ons is toe te rekenen.

5.7    Indien de wederpartij weigert, door haar bestelde en/of conform haar specifieke wensen bestelde en/of geproduceerde goederen af te nemen, is de wederpartij gehouden een schadevergoeding aan ons te voldoen ter hoogte van 25% van de netto-factuurwaarde van die goederen.

6        TRANSPORT / RISICO

6.1    De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

6.2    Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

6.3    Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

7        NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (overmacht)

7.1    Onder “niet toerekenbare tekortkoming” wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder “niet toerekenbare tekortkoming” wordt in ieder geval begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

7.2    Indien zich een overmachtsituatie voordoet, zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst, gedurende een nader te bepalen periode, op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg worden gepleegd.

7.3    Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

7.4    Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat onze prestatie had moeten zijn geleverd.

8        AANSPRAKELIJKHEID

8.1    Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in ons product indien:

  1. wij het product niet in het verkeer hebben gebracht
  2. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer hebben gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan
  3. ons product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel voor ons is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons bedrijf
  4. het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften
  5. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer brachten, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken
  6. wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.

8.2    Onze aansprakelijkheid wordt (mede) beoordeeld op grond van onze product/­bedrijfs­schadeverzekeringen alsmede de Wet Producten-Aansprakelijkheid. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door ons aan de wederpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de verzekerde som van onze aansprakelijkheidsverzekering. Zo nodig verstrekken wij op verzoek van de wederpartij informatie tot welk bedrag wij verzekerd zijn.

8.3    Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons en/of onze assuradeurs(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart onze wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.

9        RECLAMES

9.1    Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder opgave van de aard en de grond der klachten. Voor facturen geldt 8 dagen na dagtekening.

9.2    Voor reclames inzake verborgen gebreken (bij aflevering niet zichtbare gebreken) geldt een uiterste termijn van 6 maanden na aflevering, terwijl deze binnen 8 dagen na constatering moeten zijn ingediend.

9.3    Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

9.4    Indien de reclame gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen terug te nemen en te vervangen dan wel eventueel tekort aan te vullen.

9.5    Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

9.6    Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

10        GARANTIE

10.1    Garantie op door ons geleverde goederen, welke wij elders hebben ingekocht, wordt slechts gegeven indien en voor zover onze toeleverancier(s) deze verstrekt c.q. verstrekken.

11        EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1    Alle door ons geleverde en zich nog bij/onder de wederpartij bevindende goederen, blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de wederpartij jegens ons verschuldigd is, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst(en), met inbegrip van inbegrip van rente en kosten, ons eigendom.

11.2    Ter zake van deze goederen verkrijgen wij bezitloos pandrecht, waartoe de wederpartij reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent, en wel voor de waarde der alsdan (nog) openstaande vorderingen.

11.3    De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

11.4    Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij verplicht zich hiertoe zijn medewerking te verlenen.

11.5    Ingeval van doorverkoop door de wederpartij van (nog) niet, geheel of gedeeltelijk, betaalde goederen draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan, de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op diens koper (de tweede koper), aan ons over, welke overdracht dan als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt. De wederpartij is gehouden om ons de betreffende gegevens op eerste verlangen door te geven, opdat wij het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Het door de tweede koper aan ons betaalde wordt in mindering gebracht op het door de wederpartij totaal aan ons verschuldigde. De wederpartij is tevens gehouden bij doorverkoop een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken zoals in deze bepaling vermeld.

12        BETALING

12.1    Betaling dient netto-contant bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

12.2    Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

12.3    In gevallen dat de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst door schriftelijke aanzegging te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond (na ingebrekestelling) in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

12.4    Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken, zonder dat het verschuldigde is voldaan, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

13        RENTE EN KOSTEN

13.1    Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

13.2    Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

14        TOEPASSELIJK RECHT

14.1    Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

14.2    De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is (ver)bindend. Ingeval van strijdigheid met de wet van een of meer clausules van deze voorwaarden blijven de overige clausules van deze voorwaarden onverkort geldig.

14.3    Ter zake van de uitleg van Internationale handelstermen zijn de “Incoterms”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

15        GESCHILLEN

15.1    Alle geschillen, voor zover niet minnelijk te schikken, worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Burgerlijke Rechter te Haarlem, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

16        ALGEMEEN

16.1    De voorwaarden gelden als aanvulling op het onder artikel 1 tot en met 15 hiervoor gestelde tenzij hieronder daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

17        (OP)LEVERING

17.1    De schriftelijke orderbevestiging is bindend voor wat betreft het installatiewerk en de daarmee gemoeide (op)leveringstermijn. De leveringstermijnen nemen een aanvang vanaf de datum van totstandkoming der overeenkomst; de datum dat de wederpartij alle noodzakelijke gegevens aan ons heeft verstrekt; de datum dat de wederpartij een bedongen vooruitbetalingtermijn heeft voldaan; de datum dat de wederpartij de door een bevoegde persoon goedgekeurde tekeningen, ontwerpen e.d. aan ons heeft doen toekomen en wel na de laatste van een van de genoemde data.

17.2    Voor overschrijding van de (op)leveringstijd, geldt het bepaalde van artikel 5 onverkort. De wederpartij is niet gerechtigd om ingeval van vertraging in de levertijd als gevolg van overmacht (artikel 7) afname van de installatie te weigeren dan wel de overeenkomst te annuleren. Zolang de wederpartij haar verplichtingen niet stipt nakomt, kunnen wij de definitieve (op)levering opschorten.

17.3    Het werk wordt als (op)geleverd beschouwd: indien de wederpartij het werk na inspectie heeft goedgekeurd; nadat wij de wederpartij hebben medegedeeld dat het werk is geïnstalleerd, afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is. De wederpartij dient ons de vereiste beproevingsfaciliteiten te verschaffen. Het ontbreken van een onderdeel, welke door een derde (toe)leverancier geleverd had moeten worden, is geen reden om het werk als niet opgeleverd te beschouwen; na verloop van 8 dagen nadat wij schriftelijk hebben medegedeeld dat het werk voltooid bedrijfsklaar is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen deze termijn te inspecteren c.q. te (laten) beproeven; nadat de wederpartij het werk feitelijk in gebruik heeft genomen. Bij ingebruikname van een deel wordt dat deel als opgeleverd beschouwd.

17.4    Kleine niet-essentiële gebreken worden door ons zo spoedig mogelijk hersteld en kunnen voor de wederpartij geen reden zijn om de goedkeuring te onthouden.

17.5    Adviezen/gegevens van ons omtrent plaatsing en/of gebruik van de installatie worden naar beste weten verstrekt zonder dat een bepaald resultaat wordt gegarandeerd.

18        OMVANG VAN HET WERK

18.1    Het uit te voeren montage-/installatiewerk c.q. onderhouds-/reparatiewerk omvat de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging en, indien en voor zover overeengekomen omvat het werk tevens de begeleiding/het onderricht inzake gebruik en bediening van de te leveren installatie aan het daartoe bij de wederpartij aangewezen personeel. Een en ander zal in onderling overleg worden geregeld, zonder dat de leverancier een bepaald resultaat garandeert ter zake van de begeleiding/het onderricht.

18.2    De wederpartij is verplicht om alle benodigde, niet uitdrukkelijk overeengekomen, voorzieningen te verschaffen teneinde het werk geen onnodige vertraging te laten ondervinden.

18.3    Eveneens zal de wederpartij zorgen dat tijdig aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, de hinderwet(vergunningen), (ver)bouwvergunningen e.d.

18.4    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen eventueel vervangen/afkomende materialen ons eigendom worden.

19        ONDERHOUDSOVEREENKOMST

19.1    De wederpartij kan met ons een onderhoudsovereenkomst aangaan voor de duur van minimaal 12 maanden welke eindigt door schriftelijke opzegging uiterlijk 3 maanden voor afloop van deze periode. Bij gebreke van opzegging door de wederpartij wordt de overeenkomst (telkens) voor een zelfde periode verlengd, maar niet langer dan 5 jaar. Jaarlijks kan een prijsaanpassing plaatsvinden.

19.2    De onderhoudswerkzaamheden omvatten zowel preventief (voorkoming) als correctief (herstel)onderhoud. Onderhoudswerk wordt uitsluitend tijdens kantooruren verricht op normale werkdagen. Indien wij dit nodig oordelen, zullen de nodige reparaties/herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, tegen de alsdan geldende (materiaal)tarieven. Vooraf wordt de wederpartij hierover geïnformeerd. De wederpartij is gehouden om ter zake van het onderhoud alle benodigde informatie omtrent de apparatuur, ook als er verbindingen zijn met niet door ons geleverde apparatuur, ter beschikking te stellen.

19.3    De wederpartij is gehouden om onze gebruiks-/onderhoudsinstructies nauwkeurig op te volgen. Eventuele verplaatsing van de apparatuur c.q. wijzigingen in/van de ruimte waarin het geleverde zich bevindt, dienen vooraf ter akkoordverklaring aan ons voorgelegd te worden.

19.4    Het toepassen/gebruik van niet door ons geleverde materialen/informatiedragers en toebehoren, in de ruimste zin, ten behoeve van de door ons geleverde apparatuur geschiedt voor eigen risico van de wederpartij.

19.5    Het onderhoudscontract vermeld het basisonderhoudstarief exclusief btw. Het onderhoudstarief is gebaseerd op de gebruiksduur zoals vermeld in de betreffende overeenkomst. Betaling dient voor de (verlengde) ingangsdatum plaats te vinden.

20        MEER- EN MINDERWERK

20.1    Wij hebben het recht om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij indien het extra werk niet meer bedraagt dan 10% van het oorspronkelijke overeengekomen bedrag.

20.2    Wijzigingen in de opdracht afkomstig van de wederpartij of veroorzaakt door wijziging van omstandigheden waardoor de oorspronkelijke overeenkomst niet (volledig) gehandhaafd kan blijven, worden als zijnde meer- of minderwerk uitgevoerd en doorberekend. Alles binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid.

20.3    Indien meer-/minderwerk meer dan 10% afwijkt van de oorspronkelijke som treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen. Ingeval van annulering door de wederpartij is de leverancier gerechtigd om de tot dan toe gemaakte kosten c.q. geleverde goederen te factureren.

21      GARANTIE/AANSPRAKELIJKHEID

21.1    Wij garanderen dat het geleverde/gemonteerde voldoet aan de overeengekomen specificaties en aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen inzake de bruikbaarheid en deugdelijkheid. De garantieplicht beperkt zich tot reparaties en/of vervanging ter zake van eventuele tekortkoming mits tijdig gereclameerd wordt.

21.2    Wij zijn niet aansprakelijk voor: het ontwerp van de installatie en/of onderdelen daarvan alsmede alle andere gegevens/informatie, indien niet van ons afkomstig; invloeden op de installatie door toepassing van materiaal en/of gebruiks- c.q. bedieningsvoorschriften welke niet van ons afkomstig zijn; de gebruiksvoorschriften omtrent bedienen, en/of energietoevoer niet stipt worden uitgevoerd; normale slijtage en beschadiging/slijtage veroorzaakt door overbelasting of door invloed van abnormale omstandigheden; het toepassen van de wettelijke voorgeschreven veiligheidseisen. In deze gevallen, onverkort het bepaalde in artikel 9, vervalt onze garantieplicht.

22        REKLAMES

22.1    De wederpartij is verplicht om reclames inzake capaciteit uiterlijk binnen 1 maand nadat het werk is opgeleverd rechtstreeks bij ons, schriftelijk in te dienen.